A személyes névmások minden nyelvben fontos szerepet töltenek be, hiszen segítenek a személyek és a tárgyak azonosításában.

Ebben a bejegyzésben megismerkedünk  mindegyik orosz személyes névmás legfontosabb esetalakjaival.

Egyes szám első személy: Я   (én)

Alanyeset: я (én)

Tárgyeset: меня (engem)

Birtokos eset: меня / pl.: у меня(nálam)

Részes eset:  мне (nekem)

Eszközeset:  (cо) мной (velem)

Elöljárós eset: обо мне (rólam)

Példák a я személyes névmás használatára:

Tárgyesetben:

Он давно знает меня.

Régen ismer engem.

Подруга пригласила меня на день рождения.

A barátnőm meghívott (engem) a születésnapjára.

Ты видела меня в парке?

Láttál (engem) a parkban?

Birtokos esetben: (birtokos esetet vonz pl. az у : -nál, -nél jelentésű elöljárószó)

Вчера у меня были родители в гостях.

Tegnap vendégségben voltak nálam a szüleim.

У меня два брата.

(Nekem) két fiútestvérem van.

Részes esetben:

Врач посоветовал мне сделать операцию.

Az orvos operációt javasolt nekem.

Мама приготовила мне блинчики на обед.

A mama palacsintát készített nekem ebédre.

Eszközhatározós esetben:

Не хочешь со мной выпить чашечку кофе?

Nem akarsz velem meginni egy csésze kávét?

Она долго разговаривала со мной.

Sokáig beszélgetett velem.

Elöljárós esetben:

Вы уже слышали обо мне?

Már hallottatok rólam?

Он говорил друзьям обо мне.

Beszélt a barátainak rólam.

Egyes szám 2. személy: ты (te) 

Alanyeset: ты (te)

Tárgyeset: тебя (téged)

Birtokos eset: тебя / pl.: я тебя  (nálad)

Részes eset: тебе (neked)

Eszközeset:  (c) тобой (veled)

Elöljárós eset: о тебе (rólad)

Példák a ты személyes névmás használatára:

Tárgyesetben:

Он тебя давно знает?

Régen ismer téged?

Я хочу тебя пригласить на мой день рождения.

Szeretnélek meghívni (téged) a születésnapomra.

В понедельник я видела тебя в парке.

Hétfőn láttalak (téged) a parkban.

Birtokos esetben:

Кто был у тебя позавчера вечером?

Ki volt nálad tegnapelőtt este?

Részes esetben:

Спасибо тебе за помощь.

Köszönöm neked a segítséget. (Köszönet neked  a segítségért.)

Почтальон принёс тебе посылку.

A postás hozott neked egy csomagot.

Eszközhatározós esetben:

Наташа хочет поговорить с тобой.

Natasa szeretne veled beszélni.

Придёт он с тобой или один?

Veled jön vagy egyedül?

Elöljárós esetben:

Мы уже много хорошего слышали о тебе.

Már sok jót hallottunk rólad.

Она всё время говорила только о тебе.

Egész idő alatt csak rólad beszélt.

Egyes szám 3. személy:  он, она, оно (ő)

Egyes szám 3. személyben („ő”) mindhárom nemben van külön személyes névmás:

Hímnemben: oн

Nőnemben: oнa

Semleges nemben: oно

A hímnem és a semleges nem ragozása – az alanyesetet kivéve – megegyezik.

Alanyeset: он, оно (ő, az)

Tárgyeset: его (őt, azt)

Birtokos eset: его (pl.: у него – nála)

Részes eset: ему (neki)

Eszközeset: им / с ним (vele)

Elöljárós eset: о нём (róla)Megjegyzés:

Ha elöljárószó után állnak ezek a névmások, н-t kapnak a könnyebb kiejtés végett.

Ezek a névmások helyettesíthetnek élőlényeket és élettelen dolgokat, tárgyakat vagy fogalmakat is.

Példák az он / оно névmás használatára:

Tárgyesetben:

Я видела его два дня тому назад в парке.

Két nappal ezelőtt láttam őt a parkban.

Дед приехал к нам в гости. Мы встретили его на вокзале.

Nagyapa eljött hozzánk vendégségbe. Az állomáson vártuk (őt).

У моего брата новый автомобиль. Он купил его за границей.

A fivéremnek új autója van. Külföldön vette (azt).

Birtokos esetben:

У него два брата.

Két fivére van (neki).

Я купила для него новую шапку.

Vettem neki új sapkát. (számára)

Részeshatározós eset:

Ты дал ему свой номер телефона?

Megadtad neki a telefonszámodat?

Я уже купила ему подарок.

Már vettem neki ajándékot.

Eszközhatározós eset:

Мы составили программу вместе с ним.

Vele együtt állítottuk össze a programot.

Он владеет французским языком хорошо, потому что занимается им уже с детства.

Jól tud franciául, mert gyerekkora óta foglalkozik vele.

Elöljárós eset:

Мой коллега был в турпоходе. Он рассказал мне о нём много интересного.

A kollégám gyalogtúrán volt. Sok érdekeset mesélt róla.

Я долгое время читала учебник, но не нашла в нём нужную задачу.

Sokáig olvastam a tankönyvet, de nem találtam meg benne a szükséges példát.

A nőnemű, egyes szám 3. személyű személyes névmás ragozása: а (ő)

Alanyeset: она (ő)

Tárgyeset: её (őt, azt)

Birtokos eset: её / у неё (nála)

Részes eset: ей (neki)

Eszközeset: ей / ею / с ней (vele)

Elöljárós eset: о ней (róla)

A magyar jelentéseket azért nem lehet egyértelműen megadni, mert mindig attól az igétől vagy elöljárószótól függnek, ami ezt az esetet kötelezően vonzza.

A példák jobban megmutatják, milyen jelentésben használjuk őket.

A magyar nyelvben nem mindig tesszük ki a személyes névmásokat, az oroszban sokkal többször van rájuk szükség.

Példák az  она  személyes névmás használatára:

Alanyeset:

Она каждый день встаёт в семь часов утра.

Minden nap reggel hétkor kel fel.

Tárgyeset:

Я уже давно не видела её.

Már régen nem láttam (őt).

Birtokos eset:

У неё недавно родился сын.

Nem régen fia született. (neki)

Részes eset:

Бабушка уже старая. Внуки помогают ей по субботам.

A nagymama már öreg. Az unokák segítenek neki szombatonként.

Я прислала ей новые журналы.

Elküldtem neki az új folyóiratokat.

Eszközhatározós eset:

У нас новая секретарша. Я познакомилась с ней на заседании.

Új titkárnőnk van. Az értekezleten ismerkedtem meg vele.

Elöljárós eset:

Это главная улица города. На ней высокие здания.

Ez a város főutcája. Magas épületek vannak rajta.

Под деревом стояла скамейка. На ней сидел старик.

A fa alatt egy pad volt. Egy öregember ült rajta.

A többes szám 1. személyű személyes névmás: мы (mi)

Alanyeset: мы (mi)

Tárgyeset: нас (bennünket)

Birtokos eset: нас / у нас (nálunk)

Részes eset: нам (nekünk)

Elöljárós eset: о нас (rólunk)

A többes szám 2. személyű személyes névmás: вы (ti, ön, önök)

Alanyeset: вы (ti, ön, önök)

Tárgyeset: вас (benneteket, önt, önöket)

Birtokos eset: вас / pl.: для вас (számotokra, az ön számára, az önök számára)

Részes eset: вам (nektek, önnek, önöknek)

Eszközeset: вами / с вами (veletek, önnel, önökkel)

Elöljárós eset: о вас (rólatok, önről, önökről)


A többes szám 3. személyű személyes névmás: они (ők)

Alanyeset: они (ők)

Tárgyeset: их (őket)

Birtokos eset: их / для них (számukra)

Részes eset: им (nekik)

Elöljárós eset: о них (róluk)

Az elöljárószók után a névmások ragozott alakjai egy н–t kapnak a könnyebb kiejtés érdekében.

A magyar jelentéseket azért nem lehet egyértelműen megadni, mert mindig attól az igétől vagy elöljárószótól függnek, ami ezt az esetet kötelezően vonzza.

A példákból jobban kiderül, milyen jelentésben használjuk őket.

A magyar nyelvben gyakran nem használjuk a személyes névmásokat, mert az igei személyragok kifejezik, kire vagy mire vonatkozik a cselekvés.

Példák a мы, вы, они  személyes névmások használatára:

Alanyeset:

Завтра мы поедем в город Сегед за новым велосипедом.

Holnap elutazunk Szegedre az új kerékpárért.

Когда вы переехали на новую квартиру?

Mikor költöztetek át az új lakásba?

Они не забыли о дне рождения бабушки.

Nem felejtkeztek el (ők) a nagymama születésnapjáról.

Tárgyeset:

Вы можете нас найти на сайте…

A … honlapon megtaláltok (megtalál/nak) bennünket.

Я хочу вас сфотографировать.

Le szeretnélek benneteket fényképezni.

Их я ещё никогда не видела.

Még soha nem láttam őket. / Őket még soha nem láttam.

Birtokos eset:

У них большой бассейн посреди сада.

A kert közepén van (nekik) egy nagy medencéjük.

У нас новый номер телефона.

Új telefonszámunk van. (nekünk)

Что для вас самое главное в работе?

Mi a legfontosabb számotokra a munkában?

Részes eset:

Он подарил нам интересную книгу.

Érdekes könyvet ajándékozott nekünk.

Я расскажу вам о свадьбе.

Mesélni fogok nektek az esküvőről.

Мы позвоним им по телефону после уроков.

Órák után felhívjuk őket telefonon.

В чём я могу Вам помочь?

Miben tudok Önnek (Önöknek) segíteni?

Дети кричали на улице. Они очень мешали нам.

Az utcán gyerekek kiabáltak. Nagyon zavartak bennünket.

Eszközeset:

Хочешь с нами походить по магазинам?

Akarsz egy kicsit velünk mászkálni az üzletekben?

Ребята! Вы хорошо поработали. Я довольна вами.

Gyerekek! Jól dolgoztatok. Elégedett vagyok veletek.

Я хотела бы поехать с ними на дачу.

Szeretnék velük menni a nyaralóba.

Elöljárós eset:

«О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас…» (Омар Хайям)

„Rólunk csak azok gondolnak rosszat, akik rosszabbak nálunk…”

Мама рассказала только о вас.

A mama csak rólatok mesélt.

О них ещё не было речи.

Róluk még nem volt szó.

Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!