Сегодня западные христиане празднуют Пятидесятницу.

Ma a nyugati keresztyének Pünkösdöt ünneplik.

Пятидесятница является важным праздником не только в западном христианстве, но и в православии.

A Pünkösd nemcsak a nyugati keresztyénségben, hanem a pravoszláv egyházban is fontos ünnep.

В православии это и День Святой Троицы (сокр. Троица).

A pravoszláv egyházban ez a Szentháromság napja is (röv.: Szentháromság).

Это не случайно, ведь понятие Святой Троицы составляет основу христианской веры.

Ez nem véletlen, hiszen a Szentháromság fogalma a keresztyén hit alapját képezi.

Троица празднуется в пятидесятый день от Пасхи.

A (Pünkösd) Szentháromság napját a húsvét utáni ötvenedik napon ünneplik. 

Библия гласит, что именно в этот день Святой дух сошёл на апостолов.

A Biblia azt mondja, hogy a Szentlélek ezen a napon szállt le az apostolokra.

Спаситель, до своей мученической смерти, пообещал своим ученикам чудо – приход Святого Духа.

A Megváltó, kereszthalála előtt, egy csodát ígért a tanítványainak – a Szentlélek eljövetelét.

В книге «Деяния апостолов» рассказывается о том, как это произошло. 

Az “Apostolok cselekedetei” bibliai könyv elbeszéli, hogyan történt mindez. 

Они ежедневно собирались вместе, и на 50 день после Воскресения они услышали шум.

Mindennap összegyűltek, és ötven nappal a feltámadás után zúgást hallottak.

Появились языки пламени, и сошёл Святой Дух на апостолов.

Lángnyelvek jelentek meg, és a Szentlélek kitöltetett az apostolokra.

Отсюда название “Святая Троица”: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух.

Innen a “Szentháromság” elnevezés: az Atyaisten, a Fiúisten és a Szentlélek.

Это триединство – основа христианства, на которой стоит христианская вера.

Ez a háromlényegű egység – a keresztyénség alapja, amelyen nyugszik a keresztyén hit.

Люди, которые находились недалеко от них, услышали странный шум – апостолы говорили на разных языках.

Az emberek, akik a közelben voltak, különös zajt hallottak – az apostolok különböző nyelveken beszéltek.

Ученики Иисуса получили удивительные способности – исцелять, пророчествовать и проповедовать на разных диалектах, что позволяло им нести слово Божие во все концы мира.

Jézus tanítványai csodálatos képességeket kaptak – a gyógyítás, a prófétálás és a különböző nyelveken való szólás képességét, ami lehetővé tette számukra, hogy elvigyék Isten szavát a világ minden tájára.

Поскольку этот праздник является днём рождения  православной церкви, то  празднуется он всегда с особым весельем.

Mivel ez az ünnep a pravoszláv egyház születésnapja, mindig nagyon vidáman ünneplik.

Но об этом в следующий раз…

De erről legközelebb…

В этом году православная Троица будет отмечаться 27-ого мая.

Ebben az évben a pravoszláv Pünkösdöt május 27-én fogják ünnepelni.