Adatkezelési tájékoztató
Hatály: ​​2018.​​ május 25.

A https://beszeljunkoroszul.com URL címen üzemelő internetes oldal (a továbbiakban: Beszéljünk oroszul! honlap) üzemeltetője Antal Lászlóné Nyilas Mária Magdolna. (székhely: 2532 Tokodaltáró, Orgona utca 22.; e-mail: beszeljunkoroszul@gmail.com; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban határozza meg a Beszéljünk oroszul! honlapra, a Beszéljünk oroszul! honlapon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek megfelelően.

Az​​ Adatvédelmi​​ Szabályzat ​​elfogadása
A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból,
milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az
adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály
rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását,
illetve hogy miként kérheti azok zárolását vagy törlését a Szolgáltató nyilvántartásából,
illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati
lehetőségei vannak.
A Felhasználók, akik a honlap valamely Szolgáltatását igénybe veszik, amelynek során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor elfogadják az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.

Az​​ Adatvédelmi​​ Szabályzat​​ hatálya
A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes
adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból
elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.

A​​ kezelt ​​adatok ​​köre
A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:
A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok: 

– e-mail cím

– név
A http://beszeljunkoroszul.hu honlap webáruházában (Üzlet) a termékek megvásárlása során gyűjtött és kezelt adatok:
– e-mail cím
– név
– telefonszám (opcionális)
– számlázási név/cégnév (ha eltérő)
– számlázási cím

Az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.
A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat (a Felhasználó vezeték- és keresztneve, lakcíme, számlázási címe, e-mail címe, és telefonszáma) rögzít és kezel, amelyeket a Felhasználó – a Szolgáltató honlapján történő vásárlás során – önkéntesen bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a Felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A megrendelés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. A megrendelés során a személyes adatok Szolgáltató általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Felhasználó felelős.
A Beszéljünk oroszul! honlap meglátogatása során a honlap szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszer adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági célból eltárol (automatikusan rögzítésre kerülő adatok). Ezek az adatok a Felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a Felhasználó ún. IP-címe, a Felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a honlapon a Felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a honlap látogatottságára, illetve a honlap eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a honlap a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Az ​​adatkezelés​​ célja

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

a) a honlapon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele

b) a Felhasználó azonosítása

c) a honlapon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése

d) Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása

e) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

f) Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy
egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a honlapon
külön kifejezetten hozzájárult

g) Felhasználónak címzett, a honlappal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a
Felhasználó honlapon regisztrált e-mail címére,

h) bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása

i) a honlap hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése

j) piackutatás

A Hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozó szabályok:
Az elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a honlapon az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz
kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalomnak a honlapon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.
A rendszerüzenet küldése nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a honlappal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a honlapon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a honlap funkcióival, az abban elérhető Szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

Az ​​adatkezelés ​​jogalapja
A Szolgáltató általi adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.
A Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató a jogszabályok által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.
A Felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását a Szolgáltató a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

Az ​​adatkezelő​​ személye
Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Adattovábbítás
A PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a fizetési tranzakció adatait a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli. 

A PayPal-on keresztüli fizetési módozat választása esetén az Ön neve, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

A Szolgáltató továbbá adattovábbítást végez az alábbi szolgáltató részére a megrendelés teljesítésével összefüggésben, amely adattovábbításhoz a Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárul:
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(www.számlázz.hu; 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép.; Cégjegyzékszám: 13
09 101824 ), a honlapon igénybe vett Szolgáltatások ellenértékéről szóló
elektronikus számla kiállítása és Felhasználóknak elektronikusan történő
megküldése céljából.

Az​​ adatkezelés ​​időtartama
A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül
megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti a honlap és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

Az​​ adatok​​ megismerésére ​​jogosultak ​​köre
Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Az ​​érintettek​​ jogairól ​​és ​​jogorvoslati ​​lehetőségeiről ​​való​​ tájékoztatás
A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
b) személyes adatai helyesbítését;
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az​​ adatok ​​biztonsága
A Felhasználók által a honlapra bevitt adatokat a Szolgáltató védett szerveren őrzi.
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó honlapra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.
Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes
adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.
Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a
Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen
hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés
eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Az ​​Adatvédelmi​​ Szabályzat​​ módosítása
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.
A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat
módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot
köteles a honlapon jól látható helyen, a honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat-módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat-módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.
Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a
Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó a módosítást követő első honlapra  történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról és a módosított Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az Adatvédelmi Szabályzat-módosítást a belépés előtt.
Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat-módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat-módosítást kifejezetten elfogadta.
Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat-módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a honlapon való regisztrációját megszüntetni.

További ​​kérdések
A Szolgáltató a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.
A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a Felhasználók által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó bármely, a Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni – legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.
Amennyiben a fenti tájékoztatást követően a Felhasználónak további kérdései vannak az adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük, forduljon hozzánk bizalommal e-mailben a beszeljunkorosz@gmail.com e-mail címen.